Vilkår og betingelser for basiskonto

Nærværende vilkår og betingelser (“Aftalen”) er gældende for virksomheder og andre organisationers (“Kunden”) gratis brug af Klinikker.dk IVS’ (“Klinikker.dk”)

Aftalen indeholder (i) ordreformularen (hvis denne finder anvendelse), der indeholder detaljer om Kundens ordre af gratis brug af Klinikker.dk (“Ordreformularen”) og (ii) alle gældende regler, politikker og retningslinjer (samlet “Retningslinjer(ne)”), der henvises til i nærværende Aftale eller offentliggøres af Klinikker.dk på Klinikker.dk websites (som sådanne Retningslinjer løbende ændres), inklusive, men ikke begrænset til:

Klinikker.dk “Retningslinjer for Virksomheders brug af Klinikker.dk Tjeneste”

1 Klinikker.dk-tjenesten

1.1 Basiskonto

Når Kunden tilmelder sig Klinikker.dk-tjenesten, vil Klinikker.dk oprette en konto til Kunden på Klinikker.dk website (en “Basiskonto”). I Basiskontoen vil Kunden være i stand til at se de tjenester og funktioner, der er en del af Klinikker.dk-tjenesten. Klinikker.dk kan til enhver tid og uden varsel fjerne, ændre og modificere de tjenester og funktioner, der er tilgængelige for Kunden. Klinikker.dk kan tilbyde Kunden yderligere tjenester, funktioner eller gratis prøveperioder på forskellige Klinikker-tjenester i tillæg til de i nærværende aftale og i Kundens Basiskonto beskrevne. Hvis Kunden gør brug af yderligere tjenester eller funktioner, gratis prøveperioder osv., er en sådan brug reguleret af denne Aftale og Retningslinjerne, og Kunden accepterer at overholde disse i forbindelse med sin brug af disse tjenester, funktioner og gratis prøveperioder.

2 Dataansvar, ansvar for brugerindhold og anbefalinger

2.1 Persondataloven

Kunden accepterer at opfylde sine forpligtelser som databehandler i henhold til EU-direktiverne 95/46/EC og 2002/58/EC (inklusive ændringer hertil) og enhver lovgivning eller regulering, der implementerer disse direktiver (“Persondataloven”).

Når Kunden anvender Invitationstjenesten, bliver Kunden anset som dataansvarlig af Brugerens personoplysninger, der sendes til Klinikker.dk, når Kunden bruger Invitationstjenesten, og Klinikker.dk anses som databehandler. Dette medfører, at Klinikker.dk alene handler efter instruks fra Kunden vedrørende de af Kunden fremsendte personoplysninger om Brugeren. Kunden er ansvarlig for at give sådanne instrukser til Klinikker.dk. For at opfylde sine forpligtelser som databehandler skal Klinikker.dk træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, (i) at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, (ii) fortabes eller forringes samt mod, (iii) at de kommer til uvedkommendes kendskab, (iv) misbruges eller (v) i øvrigt behandles i strid med Persondataloven. Klinikker.dk skal i overensstemmelse med og i det omfang, det er påkrævet i henhold til Persondataloven, på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Alle brugerdata, der indsamles og behandles, efter Brugerne tilmelder sig på Klinikker.dk website bliver behandlet af Klinikker.dk som databehandler.

2.2 Ansvar for brugerindhold

Klinikker.dk er ikke ansvarlig for Brugernes adfærd på Klinikker.dk-tjenesten, herunder for det indhold, som Brugerne offentliggør på hjemmesiden (“Brugerindhold”). Klinikker.dk kontroller og overvåger ikke Brugerindhold og anbefaler på ingen måde Brugerindholdet, ligesom meninger, der gives til kende i Brugerindholdet, på ingen måde repræsenterer Klinikker.dk, Klinikker.dk koncernselskaber, ansatte, samarbejdspartnere eller aktionærers holdninger.

2.3 Uafhængighed

Aftalen skal ikke anses for Klinikker.dk godkendelse, billigelse eller anbefaling af Kunden, Kundens produkter eller Kundens ydelser. Kunden må ikke markedsføre sig selv eller på nogen måde give offentlige erklæringer, der er i strid med ovenstående.

3 Kundens forpligtelser

3.1 Overholdelse af nærværende aftale og gældende lovgivning

Kunden forpligter sig til (i) at overholde Aftalen og de til enhver tid gældende Retningslinjer og (ii) kun at anvende Klinikker.dk-tjenesten på de(t) website(s), Aftalen omhandler. Kundens brug af Klinikker.dk-tjenesten skal overholde til enhver tid gældende lovgivning, regler og regulering. Kunden indestår for, at Kundens brug af Klinikker.dk-tjenesten på ingen måde medfører, at Klinikker.dk bryder med gældende lovgivning, regler eller regulering eller overtræder tredjeparts rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger.

3.2 Password

Når Kunden opretter en Basiskonto, bliver der oprettet et password. Dette password må kun bruges af og for Kunden. Kunden er ansvarlig for al brug af Klinikker.dk-tjenesten fra Kundens Basiskonto.

3.3 Brug af invitationstjenesten – hvis vi får dette:

3.3.1 Hvis Kunden aktiverer Invitationstjenesten, skal Kunden levere de nødvendige oplysninger til Klinikker.dk for, at Klinikker.dk kan oprette og udsende e-mailinvitationer til Brugerne. Oplysningerne skal sendes til Klinikker.dk ved brug af de leverede interfaces og skal indeholde navn, e-mailadresse og ordrenummer. Kunden indestår for, at Kunden er berettiget til at lade Klinikker.dk behandle disse oplysninger i forbindelse med brugen af Invitationstjenesten (inklusive at have modtaget den nødvendige accept fra Brugerne), og at Klinikker.dk behandling af oplysningerne i forbindelse med Invitationstjenesten ikke krænker Persondataloven.

3.3.2 Via Invitationstjenesten vil Kunden have adgang til anmeldelsesinvitationsskabeloner. Kunden accepterer, at disse skabeloner bliver stillet til rådighed, som de er og forefindes, og at det alene er Kundens ansvar at sikre, at e-mailinvitationsskabelonerne overholder al gældende lovgivning og lovkrav, hvis Kunden vælger at bruge nogen af disse e-mailinvitationsskabeloner. Kunden accepterer aldrig at slette eller ændre teksten i sidefoden af e-mailinvitationsskabelonen.

3.3.4 Uden dermed at begrænse nogen af Kundens forpligtelser som angivet i denne Aftale, accepterer Kunden at:

a) Oplyse et “fra”-navn til Klinikker.dk, der præcist identificerer (ved personnavn eller virksomhedsnavn) den person eller virksomhed, der foranlediger Invitations-e-mailen, som afsender af denne Invitations-e-mail. Kunden er forpligtet til at advisere Klinikker.dk om ændringer i “fra”-navnet.

b) Forsyne Klinikker.dk med en gyldig, funktionsdygtig retur-e-mailadresse, der (i) rutinemæssigt overvåges af Kundens medarbejdere, (ii) forbliver funktionsdygtig i hele Aftalens løbetid og (iii) forbliver funktionsdygtig så længe som påkrævet i henhold til gældende lovgivning eller anden regulering.

d) Angive en præcis beskrivelse af emnet for Invitations-e-mailen i “emne”-feltet for Invitations-e-mailen, så emnefeltet ikke kan formodes at vildlede en modtager, der efter omstændighederne handler fornuftigt.

3.3.5 Invitations-e-mailen skal indeholde Kundens gyldige, fysiske postadresse samt klar og tydelig angivelse af, at Invitations-e-mailen er en reklame eller en købsanmodning, hvis dette er tilfældet.

3.4 Invitation af brugere til at afgive anmeldelser

Kunden må invitere Brugere til at afgive anmeldelser, eksempelvis ved at aktivere Invitationstjenesten. Kunden må ikke invitere udvalgte Brugere, og Kunden skal således invitere alle eller ingen Brugere til at afgive anmeldelser. Teksten i anmeldelsesinvitationen skal være objektiv og uafhængig af, om kunden har haft eller måtte forventes at have en positiv eller negativ Købsoplevelse hos Kunden. Sproget i anmeldelsesinvitationen skal være neutralt og uden forsøg på eksempelvis at (i) påvirke Brugeren i en positiv eller negativ retning eller at (ii) tiltrække specifikke typer af Brugere. Klinikker.dk forbeholder sig retten til at foretage stikprøvekontroller af Kundens anmeldelsesinvitationer for at sikre sig, at Kunden opfylder sine forpligtelser i relation hertil.

4 Ændringer til aftalen og retningslinjerne

4.1 Ændringer og tilføjelser

Klinikker.dk har ret til at modificere og ændre Aftalen og de Retningslinjer, der henvises til heri eller på anden måde offentliggøres af Klinikker.dk på Klinikker.dk websites fra tid til anden. De seneste versioner er tilgængelige på Klinikker.dk websites.

4.2 Gældende version

Klinikker.dk vil give Kunden forudgående besked på websitet, hvis der foretages ændringer til Aftalen eller Retningslinjerne. De seneste versioner af disse dokumenter er en integreret del af Aftalen. Kunden accepterer, at en fortsat brug af Klinikker.dk-tjenesten efter enhver offentliggjort ændring af Aftalen eller Retningslinjerne udgør Kundens accept heraf.

5 Indgåelse, løbetid og betaling

5.1 Ikrafttrædelsesdato

Aftalen træder i kraft fra den dato (“Ikrafttrædelsesdatoen”), hvor Kunden:

Klikker på “Accepter”-knappen; eller

På anden måde skriftligt bekræfter sin accept, f.eks. via e-mail eller lignende.

5.2 Løbetid

Aftalen er gældende i den periode, der er angivet i Ordreformularen. Hvis der ikke forefindes en Ordreformular, løber aftalen, indtil den bliver opsagt af en eller begge parter i overensstemmelse med punkt 6.

5.3 Betaling

Brug af Klinikker.dk-tjenesten i henhold til denne Aftale er gratis.

5.3.1 Betaling Klinikker.dk forbeholder sig imidlertid retten til, på et senere tidspunkt at opkræve betaling for Kundens forsatte anvendelse af tjenesterne på Klinikker.dk. Klinikker.dk vil i så fald give Kunden varsel herom, 30 dage forinden en sådan ændring træder i kraft.

6 Opsigelse

6.1 Opsigelse fra kundens side

Kunden kan til enhver tid ophøre med sin brug af Klinikker.dk-tjenesten. Yderligere har Kunden til enhver tid mulighed for at lukke sin Basiskonto. Lukning af Basiskontoen vil resultere i, at Kunden ikke længere har adgang til Klinikker.dk-tjenesten. Lukning af Basiskontoen og ophør af brugen af Klinikker.dk-tjenesten kan ske ved at rette henvendelse til support@klinikker.dk.

6.2 Forpligtelser i forbindelse med ophør

Ved Aftalens ophør er parterne fritaget for enhver forpligtelse i henhold til Aftalen (dog under iagttagelse af afsnit 12).

6.3 Ophør af brug

Ved Aftalens ophør – uanset årsagen hertil – er Kunden forpligtet til at ophøre med at anvende Klinikker.dk-tjenesten.

6.4 Anmeldelser vil forblive på klinikker.dk websites

Ophør af Aftalen, uanset årsagen her til, vil ikke have indflydelse på de anmeldelser, der er afgivet på Klinikker.dk websites, selv hvis sådanne anmeldelser er afgivet som følge af Kundens brug af Invitationstjenesten. Anmeldelser vil forblive på Klinikker.dk websites, indtil de bliver fjernet af den pågældende Bruger eller af Klinikker.dk.

7 Skadesløsholdelse

7.1 Skadesløsholdelse

Kunden skal skadesløsholde Klinikker.dk for ethvert tab eller krav fra tredjemand (herunder ethvert krav fra en offentlig myndighed), som Klinikker.dk har pådraget sig eller bliver mødt med i anledning af (i) at brugen af indhold, som hidrører fra Kunden (a) krænker immaterielle rettigheder tilhørende tredjemand og/eller (b) krænker gældende ret eller Retningslinjerne, eller (ii) Klinikker.dk brug af Brugerdata i overensstemmelse med Aftalen er i strid med Persondataloven eller anden gældende lovgivning angående databeskyttelse; eller (iii) enhver e-mailbesked, der udsendes eller foranlediges udsendt af Klinikker.dk på vegne af Kunden krænker gældende love eller reguleringer, Kunden skal skadesløsholde Klinikker.dk for ethvert tab eller skade, som Klinikker.dk har pådraget sig eller er blevet mødt med erstatningskrav om, uanset om et sådant bliver fremsat af Kunden, et af Kundens koncernforbundne selskaber eller nogen af Kundens ansatte, samarbejdspartnere, agenter, aktionærer eller andre tilknyttede tredjeparter.

8 Ansvarsbegrænsning og –fraskrivelse

8.1 Levering som klinikker.dk-tjenesten er og forefindes

Brugen af Klinikker.dk-tjenesten sker på Kundens eget ansvar. Klinikker.dk-tjenesten udbydes, som den er og forefindes, og kan blive modificeret, opdateret, afbrudt eller lukket ned på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel og ansvar, og Klinikker.dk garanterer ikke Klinikker.dk-tjenestens generelle anvendelighed eller tilgængelighed.

8.2 Ansvarsbegrænsning

Kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning for (i) indirekte tab af fortjeneste, omsætning, forretning, forretningsmuligheder, tab eller genskabelse af data, goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, forventede besparelser eller forventet omsætning (uanset om disse er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) ethvert tab eller skade over for tredjepart (uanset om disse er direkte, indirekte eller følgetab), eller (iii) ethvert andet indirekte tab eller følgetab.

8.3 Ansvarsfraskrivelse

Da anvendelse af Klinikker.dk-tjenesten er gratis, er Klinikker.dk ikke ansvarlig for Kundens brug af Klinikker.dk-tjenesten, herunder uden begrænsning ansvar for misligholdelse, urigtige oplysninger, erstatningsansvar (inklusive uagtsomhed) og lovovertrædelser i forbindelse med Aftalen. Intet i Aftalen udelukker eller begrænser parternes ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.

9 Overdragelse

9.1 Kunden

Kunden har ikke ret til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen til tredjemand, medmindre Klinikker.dk forudgående skriftligt har godkendt overdragelsen.

9.2 Klinikker.dk

Klinikker.dk er berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelse ifølge Aftalen til tredjemand.

10 Immaterielle rettigheder

10.1 Klinikker.dk enerettigheder

Klinikker.dk-tjenesten, herunder ethvert indhold af Klinikker.dk-tjenesten og al underliggende teknologi (inklusive immaterielle rettigheder indeholdt deri) tilhører Klinikker.dk og er beskyttet i henhold til gældende love om ophavret og anden lovgivning. Licens til Klinikker.dk-tjenestens underliggende teknologi er ikke omfattet af Aftalen. Hvis Kunden kommer med feedback, ideer, forslag eller kommentarer på eller angående Klinikker.dk website eller tjenesterne tilgængelige herpå (“Feedback”), er Klinikker.dk berettiget til frit og fuldt ud at anvende sådan Feedback.

10.2 Klinikker.dk designs

Kunden er kun berettiget til at anvende Klinikker.dk logoer, grafik og varemærker (” Klinikker.dk Designs”), hvis Klinikker.dk har tildelt Kunden denne ret. Kunden vil kunne se, om en sådan ret er blevet tildelt under Kundens Basiskonto på Klinikker.dk website. Hvis en sådan ret er blevet tildelt, er Kunden kun berettiget til at bruge Klinikker.dk Designs i henhold til Varemærkeretningslinjerne.

10.3 Generel reference til kunden

Kunden accepterer, at Klinikker.dk kan bruge Kundens navn og logo på Klinikker.dks hjemmesider og som en del af en generel liste over Klinikker.dk kunder til brug for koncern-, reklame- og markedsføringsmateriale.

11 Retskraft og forrang

11.1 Retskraft

Såfremt enkelte af Aftalens bestemmelser helt eller delvist kendes ugyldige, lovstridige eller uden retskraft, har dette ingen effekt på de øvrige bestemmelser i Aftalen.

11.2 Bevarelse

Følgende afsnit består efter udløb og ophævelse af denne Aftale: afsnit 6,7,8, 10, 11, 12, 14 og andre afsnit, der efter deres natur er beregnet til at bestå efter Aftalens ophør.

12 Fuldstændig aftale og fortolkning

12.1 Fuldstændig aftale og fortolkning

Aftalen udgør den samlede aftale mellem Kunden og Klinikker.dk vedrørende brugen af Klinikker.dk-tjenesten og går forud for alle tidligere lignende aftaler, korrespondance eller andre drøftelser mellem parterne.

13 Lovvalg og værneting

13.1 Lovvalg og værneting

Aftalen og enhver tvist, der vedrører eller udspringer af Aftalen, er underlagt dansk ret. Alle tvister, der vedrører eller udspringer af Aftalen og Kundens anvendelse af Klinikker.dk ydelser, skal afgøres ved Københavns byret som første instans.