Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR VIRKSOMHEDERS BRUG AF KLINIKKER.DK’ TJENESTE

Disse retningslinjer ("Retningslinjer(ne)") gælder for enhver virksomheds og organisations ("Virksomhed") brug af Klinikker.dk’ produkter og tjenesteydelser.

1 Invitation af brugere til at anmelde Virksomheden

En bruger ("Bruger") er en kunde/patient, der:

- har købt et produkt eller en ydelse fra Virksomheden,

- har afgivet en ordre hos Virksomheden med hensigten at købe eller

- på anden måde kan dokumentere sin brug af Virksomhedens ydelser, inkl. via korrespondance eller interaktion med Virksomheden.

Når Virksomheden udsender invitationer til sine Brugere og beder dem om at anmelde Virksomheden på Klinikker.dk, skal Virksomheden overholde følgende regler. Reglerne gælder, uanset om anmeldelsesinvitationerne er sendt ud via eller uafhængigt af vores Anmeldelsesinvitationsservice:

i. Virksomheden skal sikre sig, at Brugerne bliver inviteret på lige fod til at afgive anmeldelser af deres oplevelser med Virksomheden. Dette gælder også, når anmeldelsesinvitationerne bliver sendt via e-mail til tidligere Brugere, uanset om invitationerne sendes via Virksomhedens egne systemer eller gennem vores Anmeldelsesinvitationsservice.

ii. Virksomheden må ikke selektivt invitere Brugere til at afgive anmeldelser; generelt skal Virksomheden invitere alle eller ingen af sine Brugere. Hvis virksomheden ønsker at afvige fra princippet om alle eller ingen, skal Virksomheden sikre, at de Brugere, der inviteres til at afgive en anmeldelse, udvælges på en objektiv, upartisk facon. For eksempel kan dette gøres ved at invitere hver tredje Bruger.

iii. Sproget i anmeldelsesinvitationerne skal være neutralt, upartisk og uafhængigt af, hvorvidt Brugerne må forventes af have haft en positiv eller negativ oplevelse hos Virksomheden. Invitationen må ikke indeholde nogen forsøg på at (i) påvirke Brugeren til at anmelde Virksomheden enten positivt eller negativt, (ii) tiltrække specifikke typer af Brugere eller (iii) på anden vis kunstigt fremkalde det resultat, Virksomheden ønsker.

2 Besvarelse af anmeldelser på Klinikker.dk

Virksomheden har mulighed for at besvare anmeldelser på Klinikker.dk. Hvis Virksomheden besvarer anmeldelser, skal virksomheden sikre, at besvarelserne: (i) ikke er ulovlige, stødende, bedrageriske, vildledende, falske, truende, korrupte, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, skadevoldende, uanstændige, pornografiske eller vulgære, (ii) ikke er af kønsdiskriminerende, politisk eller racemæssigt diskriminerende karakter, (iii) ikke krænker andre menneskers rettigheder, inklusive eventuelle intellektuelle rettigheder og ret til privatlivets fred, (iv) ikke på nogen måde overtræder gældende lokale, nationale eller internationale love eller vedtægter, (v) ikke har et illoyalt eller ulovligt formål og/eller indhold (eller fremmer ulovlige formål) og (vi) ikke er teknisk skadelige (inkl. uden begrænsning indeholdende computervira, logiske bomber, trojanske heste, orme, skadelige komponenter, korrupte data eller anden skadelig software, data eller adfærd).

3 Brug af Klinikker.dk’ designs

Hvis Virksomheden viser sin Klinikker.dk’ score, kategoriplacering og/eller Klinikker.dk stjerner i sit marketingmateriale, på sit website osv., skal Virksomheden sikre, at dette ikke bliver gjort på en vildledende måde. Virksomheden skal sikre, at de(n) viste Klinikker.dk score, kategoriplacering og Klinikker.dk stjerner altid er korrekt(e) og afbilleder Virksomhedens aktuelle Score, placering og antallet af tildelte Klinikker.dk anmeldelser på Klinikker.dk. Virksomhedens forpligtelse til præcis gengivelse af informationer på Klinikker.dk omfatter også Virksomhedens brug af widgets og lignende tjenesteydelser.

4 Falske anmeldelser

Ét af Formålene med Klinikker.dk er at stille en platform til rådighed, hvor Brugere frit kan dele deres oplevelser eller lignende forhold med Virksomheden (se afsnit 1 i disse Retningslinjer) og dermed give et informativt og retvisende billede af Virksomhedens service.

Tillid er afgørende for os, og vi accepterer under ingen omstændigheder falske anmeldelser. Falske anmeldelser er anmeldelser, der ikke afspejler en egentlig købsoplevelse, fx fordi de er blevet skrevet af eller for Virksomheden selv.

Vi anser direkte og indirekte oprettelser af falske anmeldelser for at være en væsentlig misligholdelse af aftalen mellem Virksomheden og os. I denne forbindelse tages der intet hensyn til, hvordan den falske anmeldelse er oprettet, herunder hvorvidt den er oprettet af en af Virksomhedens ansatte eller af en ekstern konsulent.

Vi anvender specielt udviklet software til at opfange falske anmeldelser. Anmeldelser, der vurderes at være falske, fabrikerede eller lignende vil blive slettet, flyttet eller markeret, og vi er berettigede til at offentliggøre information om dette på Virksomhedens profil på Klinikker.dk.

5 Anmeldelser skrevet af Virksomhedens medarbejdere

Virksomheden må ikke invitere eller på anden vis opfordre sine medarbejdere, tidligere medarbejdere, ejere eller direktører eller disses familiemedlemmer til at anmelde Virksomheden på Klinikker.dk.

6 Indsamling af anmeldelser på Virksomhedens adresse via Virksomhedens udstyr

Virksomheden må ikke stille udstyr til rådighed for sine Brugere til at kunne anmelde Virksomheden. Vores særligt udviklede software til opsporing af falske anmeldelser vil opfange og fjerne anmeldelser, der stammer fra den samme IP-adresse.

7 Misbrug af rapporterings- og notifikationsfunktionaliteten

Virksomheden har mulighed for at rapportere anmeldelser, som Virksomheden mener er i strid med vores Brugerretningslinjer. Virksomheden må ikke misbruge denne rapporteringsfunktionalitet ved for eksempel: (i) ubegrundet eller ukorrekt at rapportere mange eller alle negative anmeldelser, (ii) ubegrundet eller ukorrekt at anvende notifikationsfunktionaliteten på sine konkurrenters positive anmeldelser eller (iii) at rapportere samme anmeldelse flere gange, når den allerede er blevet vurderet i henhold til vores interne kvalitetsproces, med undtagelse af visse helt særlige tilfælde. Vi anser misbrug af vores rapporteringsfunktionalitet som misligholdelse af den aftale, der er indgået mellem Virksomheden og os.

8 Suspendering eller blokering af Virksomhedens Trustpilotkonto

Vi kan på ethvert tidspunkt, uden forudgående varsel eller begrundelse, suspendere eller blokere Virksomhedens adgang til dennes virksomhedskonto, hvis vi mener eller mistænker, at Virksomheden opfører sig upassende eller i uoverensstemmelse med Retningslinjerne eller gældende love eller vedtægter. Når Virksomhedens konto bliver suspenderet eller blokeret, vil Virksomheden ikke have adgang til de tjenesteydelser, der kræver, at Virksomheden registrerer sig og/eller logger ind, såsom rapportering og besvarelse af anmeldelser.

9 Håndhævelse

Vi forbeholder os retten til at håndhæve Retningslinjerne, hvis vi konstaterer brud på Retningslinjerne, gældende love eller vedtægter. Det samme gør sig gældende, hvis vi konstaterer adfærd, som vi mener er eller mistænker kan være upassende.

Bemærk venligst, at anmeldelser udelukkende er et anliggende mellem anmelderen og os, og det er Brugerretningslinjerne, der er styrende for, om og hvornår vi fjerner anmeldelser.


Brug af varemærker

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF KlINIKKER.DK’ VAREMÆRKER, LOGOER OG GRAFIK

De følgende retningslinjer (herefter "Varemærkeretningslinjerne") skal gælde for Kundens brug af Klinikker.dk’ varemærker, logoer, grafik mv. (herefter "Klinikker.dk") som beskrevet i Kundens aftale med Klinikker.dk eller i henhold til Klinikker.dk’ forudgående skriftlige samtykke til Kunden.

Varemærkeretningslinjerne indeholder information til Kunden om, hvilke Klinikker.dk Designs Kunden må bruge, hvordan Klinikker.dk Designs skal vises og i hvilken sammenhæng.

Kunden er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende Varemærkeretningslinjer.

1 Klinikker.dk Designs

Klinikker.dk Designs tilhører Klinikker.dk og er beskyttet i henhold til gældende ophavsrets- og varemærkelovgivning samt anden lovgivning. Intet i disse Varemærkeretningslinjer skal forstås som en overdragelse af ejerskab afl Klinikker.dk Designs til Kunden. Kunden er alene tildelt en ikke-eksklusiv licens til at bruge Klinikker.dk Designs som anført i Varemærkeretningslinjerne og i Kundens aftale med Klinikker.dk, og kun så længe Kunden har en gyldig licens hertil. Klinikker.dk Designs, som Kunden må bruge, er tilgængelige på http://Klinikker.dk/materiale. Kunden skal altid vise, stave og anføre Klinikker.dk Designs præcist, som de er vist på http://Klinikker.dk/materiale, og Kunden må ikke skabe navne, der indeholder Klinikker.dk Designs.

2 Autoriseret brug af Klinikker.dk Designs

Kunden må kun bruge Klinikker.dk Designs i henhold til Kundens aftale med Klinikker.dk eller i henhold til Klinikker.dk forudgående skriftlige samtykke til Kunden.

Alle andre må kun bruge Klinikker.dk Designs eller andre Klinikker.dk varemærker, inklusive Klinikker.dk -ejede grafiske symboler, logoer eller modifikationer heraf som eller som en del af et firmanavn, handelsbetegnelse, produktnavn eller servicenavn, hvis Klinikker.dk forudgående skriftlige samtykke er opnået eller hvis tilladt i henhold til gældende præceptiv lovgivning.

Medmindre andet er besluttet og meddelt til Kunden af Klinikker.dk, må Kunden kun bruge Klinikker.dk Designs som følger:

på Kundens hjemmeside, og i Kundens salgsmateriale.

Enhver anden brug af Klinikker.dk Designs, inklusive men ikke begrænset til brug i TV-reklamer, er kun tilladt ved indhentelse af Klinikker.dk forudgående skriftlige samtykke eller hvis tilladt i henhold til Kundens aftale med Klinikker.dk.

3 Uautoriseret brug af Klinikker.dk Designs

Kunden må ikke bruge Klinikker.dk Designs på nogen anden måde end beskrevet i Kundens aftale med Klinikker.dk eller i henhold til anden skriftlig aftale med Klinikker.dk.

Kunden må ikke bruge eller registrere, helt eller delvist, Klinikker.dk Designs eller andre Klinikker.dk varemærker, inklusive Klinikker.dk -ejede grafiske symboler, logoer eller modifikationer, heraf som - eller som en del af - et firmanavn, handelsbetegnelse, produktnavn eller servicenavn, medmindre dette er tilladt i Varemærkeretningslinjerne eller i Kundens aftale med Klinikker.dk.

Kunden må ikke bruge variationer af Klinikker.dk Designs til noget som helst formål eller bruge Klinikker.dk Designs eller andre Klinikker.dk -ejede grafiske symboler, logoer eller ikoner på en nedsættende eller miskrediterende måde.

Kunden accepterer også ikke at bruge Klinikker.dk Designs eller andre Klinikker.dk varemærker, inklusive Klinikker.dk -ejede grafiske symboler, logoer eller modifikationer heraf på en måde, som kan indikere Klinikker.dk’ godkendelse, tilknytning, sponsering eller støtte af en tredjepartsprodukter eller -services.

Kunden må derudover heller ikke registrere identiske eller nærmest identiske Klinikker.dk Designs som domænenavne, inklusive som second level domænenavne eller som backend-domæner.

Klinikker.dk tager forbehold for, at gøre retslige skridt gældende i tilfælde af kundens overtrædelse af de i nærværende retningslinjer anførte bestemmelser.

4 Forespørgsler vedrørende Varemærkerretningslinjerne

I tilfælde af forespørgsler eller spørgsmål til Varemærkeretningslinjerne kan Klinikker.dk kontaktes på følgende adresse: Klinikker IVS, Godthåbsvej 66, 1. sal, 2000 Frederiksberg, Danmark, CVR-nr; 36558547, Email: support@klinikker.dk

5 Opdatering af Varemærkeretningslinjerne

Klinikker.dk kan til enhver tid foretage ændringer af Varemærkeretningslinjerne med fremtidig effekt. Klinikker.dk vil forudgående underrette Kunden om ændringer i Varemærkeretningslinjerne.